Ján Rafay ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV VII.

Vložené 03.11.2020

DEDIČNOSŤ VYBRANÝCH ZNAKOV A VLASTNOSTÍ KRÁLIKOV

Podľa   súčasných   predstáv   genetiky   je   väčšina   znakov a vlastností  živých organizmov  podmienená dedičnými  faktormi - génmi.  Gén  tak  predstavuje v najširšom slova zmysle  základnú  jednotku  dedičnosti. Súbor génov vybraných znakov a vlastností organizmu sa  označuje genotyp.  V chove  čistokrvných králikov  sú často uvádzané genotypy plemien,  ktoré označujú dedičnú podmienenosť sfarbenia  srsti,  jej  kresbu,   štruktúru  chlpov  alebo  iné exteriérové znaky  a úžitkové vlastnosti. Gén  a jeho konkrétne umiestnenie na chromozóme (tzv. lokus) má  pri väčšine vyšších organizmov dve alternatívne  formy   -  alely.  Alely   vznikli  počas  vývoja organizmov  procesom,  ktorý  označujeme  mutagenéza. Podstatou mutagenézy je dedičná zmena génov podmieňujúcich znaky a vlastnosti (mutácie). Tak napríklad  v  géne  ovládajúcom  dĺžku  srsti  došlo v dôsledku mutácie  k  zmene   génu  podmieňujúceho  normálnu  dĺžku pesíkov na skrátenú formu. Mutácia sa nazvala rexovitosť a gén, ktorý je  nositeľom tejto mutačnej  alely sa označuje  symbolom Rex. Prostredníctvom mutagenézy sa  teda na jednotlivých génoch tvorili  alely, ktoré  umožňujú klasickú  genetickú analýzu  na základe   výsledkov  kríženia   (tzv.  mendelistická  dedičnosť kvalitatívnych znakov).

 
            Zdrobnený ruský.                                                                             Nitriansky.

Medzi   dvomi  alelami   jedného  génu   môže  existovať  vzťah nadradenosti a podradenosti z  hľadiska ich prejavu na zvierati - fenotypu.  Nadradená  alela   -  dominantná,  svojim  účinkom prekrýva   pôsobenie   podradenej   -   recesívnej   alely.  Vo všeobecnosti možno povedať, že existencia dominantných alel je typická pre  divo žijúce organizmy, pretože  prejav týchto alternatívnych foriem génu zabezpečuje optimálne vlastnosti na prežitie organizmov v konkrétnom prostredí. Naopak, recesívne   alely  zvyčajne   znevýhodňujú  organizmus   a ich existencia  sa udržiava  len usmernenými  plemenárskymi zásahmi človeka.  Pri  zápise  genotypov sa  dominantné alely  obyčajne označujú veľkými písmenami a recesívne alely písmenami malými.

Ak sa na géne nachádzajú obidve alely buď dominantné (AA) alebo recesívne (aa) označujeme takýto genotyp ako homozygotný. V prípade výskytu  jednej dominantnej  a  jednej  recesívnej alely  v tom istom  géne ide  o heterozygotný  stav. V  prípade génu  Rex sa vytvorí po  krížení dominantného homozygotného  rodiča (RexRex) s recesívnym  homozygotným   rodičom  heterozygotné  potomstvo, ktoré  bude  mať  genotyp  Rexrex. Prítomnosť dominantnej alely Rex  spôsobuje, že všetky  králiky vo vrhu  budú mať srsť normálnej dĺžky napriek výskytu recesívnej alely rex.

Vo vzorníku  plemien králikov uvádzané  genotypy označujú známe mutácie  génov (ich  alely) pre  sfarbenie, kresbu  a štruktúru srsti  tak, ako  sa ich  podarilo na  základe kríženia  zvierat detekovať.  Základným  'farebným'   genotypom  je  divosfarbený králik. Pozostáva  z piatich dominantne  homozygotných génov AA BB CC DD GG. Do tejto zostavy by bolo potrebné ďalej zaradiť aj ostatné známe  gény (strakatosť, rexovitosť,  angorizmus atď.). Pre  zjednodušenie  sa  vždy  uvádzajú  len  tie gény (alelické páry), ktoré spôsobujú odchýlku od „divokého“ fenotypu.

V géne A sa  nachádza 5 aliel, ktoré  spolu s  divou alelou A tvoria tzv. alelickú alebo albinotickú sériu:

ad - v homozygotnej forme  (adad) spôsobuje sfarbenie známe ako tmavá  činčila.  Ako  štandardný  farebný  ráz  sa v slovenskom vzorníku nenachádza.

achi  -   činčilové   sfarbenie   spôsobené   striedaním  tmavých a svetlých zón  na chlpoch. Je  typickým sfarbením pre  plemeno činčila.

am - kunie sfarbenie s tmavým odtieňom

an -  akromelanistické sfarbenie je  charakteristické sfarbením ušníc, chvosta,  končatín a masky. Nazýva  sa tiež ruská kresba a vyskytuje  sa  napríklad  pri  ruskom králikovi, kalifornskom a nitrianskom.  Tento  typ  sfarbenia  označovaný ako čiastočný albinizmus  sa  vyznačuje  zaujímavou  vlastnosťou.  Pigment sa začína vyvíjať  v bunkách vlasových folikulov  len pri určitej  nízkej teplote. Príkladom sú mláďatá kalifornských králikov zo zimných vrhov, keď  konce rastúcich pesíkov  majú intenzívne sfarbenie.  Podobne intenzita  kresby  nitrianskych  králikov  rastúcich  v teplých letných  mesiacoch  je  podstatne  slabšia  ako  pri zvieratách rastúcich v chladnejších častiach roka.

a - albinotická  alela spôsobujúca v  homozygotnej zostave (aa) blokádu  tvorby akéhokoľvek  pigmentu v srsti. V  chlpoch albinotických králikov presvitá  cez kôrovú vrstvu  centrálna medulárna časť, v ktorej sa vyskytujú vzduchové  „bubliny“. Tie lámu dopadajúce svetlo a výsledný efekt je biela farba srsti.

Medzi  alelami génu  A existuje  vzťah dominancie  a recesivity v nasledovnej  postupnosti: alela  ad je  recesívna voči  alele A a dominantná k  alele achi. Alela am je  recesívna voči alele

achi a dominantná k alele an. Alela a je recesívna voči všetkým predchádzajúcim alelám.

Na géne B sa vytvorila  základná štvorpočetná alelická  séria, pričom  jednotlivé  alely  prejavujú  nasledovný vzájomný vzťah a fenotypový prejav.

B -  alela vyskytujúca  sa v  „divom' genotype.  Spolupôsobením ostatných génov prispieva do aguti sfarbenia divých králikov.

Be - spôsobuje čierne sfarbenie chlpov ako pri čiernom farebnom ráze belgického obra. Je dominantná nad alelou B.

bj -  zodpovedá za výskyt  farebných škvŕn a  pruhovania ako sa vyskytujú pri japonských a rhönskych králikoch.

b - podmieňuje madagaskarové sfarbenie.

V géne C sú známe len dve alely  Cc. Kým alela C je súčasťou divého   genotypu,   alela    kontroluje   hnedé   sfarbenie (havanové).

Podobne  v  géne  D  sú  len  dve  alely,  z  ktorých recesívna d  spôsobuje modré sfarbenie (viedenský modrý).

V géne G sa vyskytujú alely, ktoré neovplyvňujú tvorbu žiadneho pigmentu, ale jeho usporiadanie v  chlpoch. Na tomto géne bola zistená nasledovná alelická séria:

Alela G  vyvoláva zonálne striedanie  pigmentu v chlpoch  (tzv. divoké   sfarbenie)  a   zároveň  vytvára   zosvetlenie  brucha a spodnej časti  chvosta (tzv. divoké  znaky). Je dominantná nad obidvomi nasledujúcimi alelami.

Alela  go  spôsobuje  rovnomerné  ukladanie  farbiva do chlpov, pričom  sa zachovávajú  „divoké“ znaky.  Je recesívna  voči alele A a dominantná k alele g.

Alela  gzabezpečuje  rovnomerné ukladanie  granúl pigmentu  do štruktúr  chlpu bez  divokých  znakov.  Je recesívna  k obidvom predchádzajúcim alelám.

Okrem základných génov  podmieňujúcich sfarbenie srsti existujú ďalšie, ktoré svojimi  recesívnymi alelami spôsobujú predĺženie podsadových  chlpov na  úroveň  pesíkov  (angorizmus -  gén V), skrátenie pesíkov (rexovitosť - gén Rex) a ďalšie skupiny génov podmieňujúce  rôzne  typy  kresby,  intenzity  sfarbenia a pod. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že okrem vzťahov medzi alelami jedného génu (t. j. dominancia  a recesivita) existujú vzťahy aj medzi  alelami  rôznych  génov   tzv.  interakcie.  V dôsledku pôsobenia  interakcií dochádza  k rôznym  kombináciám farebných odtieňov srsti,  čo predstavuje zdroj  šľachtiteľskej práce pre mnohých chovateľov čistokrvných králikov.

Genetika  zohráva  významnú  úlohu  aj  v  produkčných  chovoch  králikov.  Väčšina   úžitkových  vlastností   je podmienená odlišnými genetickými  mechanizmami, čo sa prejavuje v ich   manifestácii   (prejavoch)    i   spôsobe   hodnotenia. Reprodukčné ukazovatele,  intenzita rastu a  jatočná úžitkovosť sú  podmienená tzv.  génmi malého  účinku, ktoré  sa prejavujú v závislosti od  ich počtu v genotype  zvieraťa. Okrem toho, na výsledný fenotyp úžitkovej vlastnosti do značnej miery vplývajú aj  podmienky  prostredia,  v  ktorých  sa  organizmus  vyvíja. Prírastky živej  hmotnosti závisia od  genotypu (napr. obrovité králiky  majú vyššie  prírastky,  maličké  plemená nízke)  a od prostredia  (králiky z  jedného plemena  kŕmené krmivom  rôznej kvality).

 
                      Veľký svetlý strieborný.                                                                       Japonský.

Ak sledujeme určitú vlastnosť (napr. živú hmotnosť vo veku 2 mesiace) v skupine  zvierat jedného plemena, zistíme, že individuálne namerané hodnoty sa  budú líšiť v určitom rozpätí. Táto   premenlivosť   (označovaná    ako   celková   fenotypová premenlivosť)   je   spôsobená    minimálne   dvomi   faktormi: genetickými   vplyvmi   a   vplyvmi   prostredia.   Na  základe štatistických a biometrických metód sa  podarilo podiel týchto faktorov  odhadnúť a  stanoviť výpočet  hodnoty tohto  podielu.

Časť genotypovej   premenlivosti   z   celkovej   fenotypovej premenlivosti  sa označuje  ako koeficient  dedivosti  (nie dedičnosti !). Nadobúda rozpätie  od 0  do 1  (od 0  do 100  %) a  je zdrojom užitočnej informácie o spôsobe dedičnej podmienenosti určitej vlastnosti. Pri  nízkej   dedivosti  (do  0,3)  je   podiel  prostredia  na manifestácii  určitej  vlastnosti  výrazný  a  výber zvierat do ďalšej generácie  je pre daný  znak málo účinný.  Naopak, vysoká dedivosť   určitej    vlastnosti   (nad   0,6)    dáva   vysokú pravdepodobnosť,   že   výber   najlepších   zvierat  zabezpečí genetické zlepšenie vlastnosti v ďalšej generácii. Pre niektoré úžitkové  vlastnosti  brojlerových   králikov  boli  vypočítané nasledovné koeficienty dedivosti:

Vlastnosť

Koeficient

dedivosti

počet mláďat vo vrhu

0,15

intenzita rastu

0,32

spotreba krmiva

0,45

jatočná výťažnosť

0,68


Šľachtenie  králikov   na  mäsovú  úžitkovosť   sa  uskutočňuje v niekoľkých   etapách,   pričom    sa   zohľadňuje   komplexná úžitkovosť.  Zvieratá,  ktoré  dosahujú  najlepšie  ukazovatele z hľadiska   mäsovej   úžitkovosti   sa   vyberajú  do  ďalších generácií, kde  sa  z  nich  formujú  línie.  Tie sa vzájomným krížením testujú  na tzv. kompatibilitu a  na základe výsledkov takýchto  testov  sa  vhodné  línie  rozmnožujú  a  dodávajú do produkčných  chovov.  Predpokladom  šľachtiteľského  pokroku je dostatočná    početnosť    zvierat,    systematická    selekcia a vyrovnanosť  podmienok  prostredia.  Podobne  ako  pri  iných hospodársky  využívaných druhoch  zvierat sa  aj v intenzívnom chove  brojlerových  králikov  využívajú  špecializované  línie zvierat   vyznačujúce   sa    vysokými   ukazovateľmi   mäsovej úžitkovosti.  Línie  boli  vytvorené  z  plemien strednej živej hmotnosti,  ktoré  majú  vysokú  reprodukciu,  intenzívny  rast a dobré  jatočné charakteristiky.  Medzi takéto  plemená patria novozélandský  biely,  kalifornský,  nitriansky,  veľký  svetlý strieborný,   viedenský  modrý   a  niektoré   lokálne  plemená v zahraničí.

V intenzívnom   chove  na   produkciu  jatočných   králikov  sa využívajú dva základné systémy chovu.

V uzavretom  systéme má  chovateľ na  farme základnú populáciu, ktorú si  obnovuje výberom odchovaného  potomstva. Predpokladom úspešnosti takéhoto postupu je  početná populácia zvierat a ich presná evidencia.  Aby sa zabránilo  príbuzenskej plemenitbe je potrebné zaviesť  rotačné párenie. Spočíva  v tom, že  základná skupina zvierat  sa rozdelí do niekoľkých  skupín, z ktorých sa vyberajú  v  každej  ďalšej  generácii  plemenníky  na  párenie s nepríbuznými  samicami. Vlastnú  šľachtiteľskú prácu  si robí sám   chovateľ   tým,   že   do   ďalšej   generácie  si  vyberá najúžitkovejšie zvieratá. Výhodou uzavretého  systému je aj to, že   nové   produkčné   zvieratá   zostávajú   v   tých  istých chovateľských  podmienkach  bez  nebezpečia  prenosu infekčných chorôb.

Otvorený systém využíva ponuky špecializovaných šľachtiteľských firiem,  ktoré  produkujú  tzv.  prarodičovské alebo rodičovské zvieratá. Tieto  králiky sú šľachtené  ako materské a otcovské línie. Po  spárení zvierat z línií,  ktoré sa navzájom dopĺňajú, sa získa potomstva s vyššou úžitkovosťou ako bola pri rodičoch. Nevýhodou  takéhoto  postupu  je  potreba  obnovy stáda nákupom nových  rodičovských   zvierat,  ich  vysoká   cena  a zvýšené nebezpečie  prenosu  infekčných  chorôb.  Výhodou  je vyrovnaná a vysoká produkcia.

V produkčných drobnochovoch sa plemenárska práca obmedzuje na zabránenie príbuzenskej plemenitby (inbríding). Homozygotizácia genotypu (hlavne recesívnych alel) totiž znižuje životaschopnosť a produkčné vlastnosti takýchto zvierat. Preto je dôležité, aby zvieratá z vlastného chovu určené do ďalšej plemenitby boli nepríbuzné.

(POKRAČOVANIE)

Ján Rafay, NPPC VÚŽV Nitra

nasledujte nás