Z online rokovania sekcie hydiny Európskeho zväzu chovateľov
Vložené 09.11.2020

                     Z online rokovania sekcie hydiny Európskeho zväzu chovateľov - 

                                 Entente Européenne d´Aviculture et de Cuniculture 

Zasadnutie sekcie hydiny je vždy  súčasťou pravidelného výročného  rokovania v rámci generálneho mítingu Európskeho chovateľského zväzu  – Entente Européenne d Aviculture et de Cuniculture (EE).  Vzhľadom na pandemickú situáciu  v Európe bol generálny míting plánovaný na máj 2020 a následne september 2020  zrušený. Taktiež boli zrušené i zasadnutia sekcií a štandardových komisií. Hydinárska odbornosť je odbornosť s najširším záberom druhov, plemien a s tým súvisiacej rozbehnutej práce, ktorá sa nedá len tak prerušiť. Vedenie  hydinárskej sekcie a štandardová  komisia na svojich online rokovaniach  uskutočnených v júni 2020  a auguste 2020 konštatovala, že nemôžeme prerušiť kontakt so zástupcami členských krajín v sekcii. Prijali sme rozhodnutie o uskutočnení online zasadnutia sekcie hydiny EE, kde musia byť zástupcovia  krajín informovaní o práci sekcie a  to platí i recipročne. Myšlienka sa stretla s vysokým záujmom.

„Online zasadnutie sekcie hydiny EE sa uskutočnilo 20. 9. 2020 od 9. hodiny ráno prostredníctvom platformy „newrow smart room“.  Koordinátorom  a moderátorom zasadnutia bol Dr. Andy Verelst (B), predseda sekcie hydiny EE. V príhovore srdečne privítal všetkých účastníkov na prvom online zasadnutí. Podľa jeho slov, napriek Covid 19, nemôžeme dopustiť, aby sme medzi sebou stratili  kontakt až do roku 2021 (ak to bude vlastne možné). To platí i pre medzinárodné školenia.  Potešil ho záujem a „účasť“ na tomto rokovaní. Bola pripojená drvivá väčšina členských krajín, vrátane kandidátov (A, B, BIH, CZ, CH, D, DK, I, F, NL, NM, PL, R, LT, ESP, SK, TR.) Z 24 členských krajín bolo účastných  16 osôb: Alin Sever Detesan (RO),  Jaroslaw Mazur (PL),  Sonja Carter (TR),  Jean Claude Périquet (F), Urs Lochmann  (CH),  Peter Žuffa (SK & CZ),   Fritz Benczak (AT),  Klaas van der Hoek (NL), Michel Bovet (CH),  Enrique Armero (ES),  Hansjörg Opala (DE),  Saveria Lippera (ITA),  Djuro Vrucinuc (BiH),  Willy Littau (DK),  Gion Gross (CH, prezident EE).

Gion Gross  vyjadril veľkú vďaku,
že A. Verelst  toto online rokovanie pripravil  a zorganizoval. Informoval tiež o nepríjemnostiach súvisiacich so zrušením EV v Tullne 2021  a zároveň o prebiehajúcich rokovaniach s novým organizátorom Európskej výstavy, Poľským zväzom chovateľov, ktorý prejavil záujem o organizáciu výstavy  v roku 2022. 
 
Po následných rokovaniach  prezídia EE, Poľského zväzu  PZHGRIDI a vedenia výstaviska TARGI KIELCE  bol stanovený termín.

30. európska výstava zvierat sa uskutoční 11. - 13. novembra 2022, Kielce, Poľsko. Zárukou  korektného rokovania, ako uviedol   G. Gross je i to, že riaditeľ výstaviska bude i členom výstavného výboru. Výstavisko (obr.) je schopné  kapacitne zvládnuť 20 000-25 000 zvierat umiestnených v jednom rade. Je len na nás, aby sme túto kapacitu naplnili.

Rokovanie ďalej pokračovalo podľa avizovaného programu.

3. Potvrdenie protokolu zo zasadnutia sekcie 31.05.2019 v Trogire (CRO). Protokol bol jednomyseľne schválený.

4. Správy z rokovania prezídia EE zo dňa 1. 2. 2020 v Prahe a online rokovania  11. 6. 2020 predniesol  Dr. Andy Verelst, predseda sekcie. Body rokovaní  sa týkali  prípravy  generálneho zasadnutia, informácií týkajúcich sa  Európskej výstavy, rokovaní o vstupe  nových krajín do EE. Žiadosti majú podané San Marino, ktoré  spĺňa podmienky a  má komplet dokumentáciu. Severná Macedónia  by mohla byť tiež prijatá v roku 2021, ale ešte nemá v poriadku všetky dokumenty. Problematická je situácia s krajinami  s viacerými zväzmi a tzv. spiacimi zväzmi, ktoré  nevykonávajú žiadnu činnosť a blokujú vstup  aktívnym spolkom. Toto sa týka najmä Litvy.

Jeden z bodov je i v budúcnosti možná zmena reglementu pre európske výstavy, kde by mohlo dôjsť k zmenám v odvodoch  do pokladnice EE, zmenám výšky honorárov a bonusov pre posudzovateľov (nepochybne, náklady na posudzovateľov sú jednou z najväčších položiek v rozpočte každej európskej výstavy. Zmena v reglemente by sa mala dotýkať pravidiel pre vystavovanie okrasnej hydiny,  tzv. Ziergefluegel.

Prezídium sa zaoberalo i problematikou  registračných obrúčok. V Európe sú rôzni výrobcovia používajúci rôzne  technológie, materiály i odtiene farieb. Toto je komplikácia najmä na Európskej výstave. Bude pravdepodobne vytvorený formulár, aby sa vedelo, ktoré obrúčky sú v ktorej krajine platné.     

5. Špeciálne európske výstavy  (Rassebezogenne Europaschau). Dr.Verelst informoval o výstavách, ktoré sa konali  v roku 2019. Počas tohto roku sa na európskych výstavách plemien predstavilo okolo 2 700 ks hydiny:

● Sebritky, 2. - 3. novembra, Schirnding (D), 486 kusov  z 5 krajín (D, B, Nl, CZ a SK).     (Na výstave som posudzoval. Bola veľmi dobre obsadená a naši chovatelia  zožali nemalé úspechy.) 
● Orpingtonky, sasexky, dorkinky,  15. - 17. novembra, Tiel (NL), 838 ks zo 6 krajín (D, B, NL, F, DK a IT).

● Štýranky  a sulmtálky, 23.  -  24. novembra, Wells (A), 463 ks z 2 krajín (D a A).

● Brahmanky, 30. novembra - 1. decembra, Woincourt (F), 447 ks z 5 krajín (F, D, B, NL a RO). Výstavy som sa zúčastnil a bola veľmi dobre obsadená.

● Nemecké zdrobnené, 12. - 15. decembra, Herning (DK), iba z jednej krajiny (DK).

● Hodvábničky, paduánky a holanďanky, 14. - 15. decembra, Massa Carrara (I), 250 ks z 3 krajín (I, F a A).

Recenzie s týchto výstav sú zverejnené na stránke EE.

Európske výstavy v roku 2020

Predseda sekcie informoval o plánovaných výstavách v roku 2020.

● Orpingtonky, sassexky a dorkinky,  na 23. - 25. októbra bola plánovaná výstava v Sankt-Annen (D) presunutá do Giethmen (NL).

● Hamburčanky,  31. októbra - 1. novembra v Nemecku, zrušené.

● Rýnske, 31. októbra - 1. novembra, Schwäbisch Gmünd Bettringen (D), zrušené.

● Vlašky, 7. - 8. novembra, Mittelherwigsdorf (D), žiadne ďalšie informácie.

● Kočinky a peking,  21. - 22. novembra, Épinal (F),  zrušené.

● Hempšírky, 4. - 6. decembra, Brno (CZ),  zrušené.

● Brahmanky, 11. - 13. decembra, Westerlo (B), zrušené. Tu bolo plánované cez 1000 ks tohto impozantného plemena.

● Wyandotky, 11. - 13. decembra, Herning (DK), ?

Viaceré boli  z dôvodu COVID 19 zrušené. Z dôvodu, že sa neuskutoční  EV 2021,  uvoľnili sa termíny na  výstavy na sezónu 2021/2022. Spresnený zoznam bude zverejnený na stránke EE, i keď treba počítať s ďalšími možnými reštrikciami.

6. Voľby.   Na rok 2020 boli v pláne voľby sekretára  sekcie .Predseda navrhol  tieto odložiť na riadne zhromaždenie v roku 2021 a návrh bol jednohlasne schválený.

7. Návrh na zmenu v  reglemente  sekcie,  týkajúcej sa  hlavne „ziergeflügel“ - okrasnej hydiny. Tento bol spracovaný  ESKG a členmi pracovnej skupiny pre  ziergeflügel, zverejnený na stránke EE a  predložený na rokovanie a schválenie.

Z predloženého návrhu vyberám:  „Bez ohľadu na národné predpisy v rôznych členských krajinách, môže byť okrasná hydina vystavená na európskych výstavách len v sekcii hydiny.  Okrasnou hydinou sú kurčatá (Galliformes), okrasné vodné vtáky (Anseriformes) a okrasné holuby (Columbiformes). U niektorých druhov sú povolené farebné mutácie, mutácie operenia.  Všetky vystavené zvieratá musia mať uzavretú obrúčku   na behákoch, ktorý je schválený združením v krajine pôvodu vystavovateľa. Z dôvodu rozdielov v členských krajinách alebo dokonca v regionálnych  predpisoch, môžu byť tieto rozdiely veľmi odlišné. Národné kontaktné osoby sekcie hydiny sú zodpovedné za kontrolu registračných obrúčok pred zaklietkovaním zvierat. Odchýlky sa musia hlásiť vedeniu sekcie ihneď po naskladnení.

Spôsob vystavovania.  Všetky druhy, s výnimkou hrdličiek chichotavých, sú vystavené v pároch. Hrdličky sa vystavujú jednotlivo v klietkach o rozmeroch najmenej 40 x 40 cm, ktoré sú vybavené bidlom. Odchýlky od týchto predpisov je možné urobiť iba v osobitných prípadoch a len so súhlasom prezídia EE. Vyhodnocovanie párov prebieha podľa predpisov pre hodnotenie okrasnej hydiny. Hrdličky chichotavé sa hodnotia pomocou EE systému hodnotenia pre hydinu.  Stupne hodnotenia  sú rovnaké ako pre hydinu.

Pri udeľovaní titulov Európsky majster a Európsky šampión  sú schválené druhy (okrem hrdličiek chichotavých) rozdelené do príbuzných skupín. Titul Majster Európy možno udeliť, ak je zaregistrovaných najmenej 10 párov v skupine. Ak je v rámci jednotlivých druhov vystavených 10 párov, je možné udeliť ďalší titul. V takom prípade sa počet párov tohto typu odpočíta z celkového počtu párov vystavených v skupine. Titul európskeho majstra sa počíta s najvyšším celkovým počtom bodov v kolekcii (2 páry) rovnakého typu a farby. Musia byť zastúpené obe pohlavia. V prípade nerozhodného výsledku získajú všetky kolekcie s najvyšším hodnotením titul Majster Európy. Na Hrdličky chichotavé sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na hydinu.

Titul Európsky šampión  je možné udeliť podľa predpisov pre európske výstavy EE za nasledujúcich podmienok. Musí byť vystavených  minimálne 10 párov v každej skupine. Ak jednotlivé druhy spĺňajú tieto požiadavky (10 párov), môže sa v rámci druhu udeliť ďalší titul Európsky šampión. V takom prípade sa počet párov tohto typu odpočíta z celkového počtu párov vystavených v skupine. Ak je v mutácii zaregistrovaných viac ako 10 párov pre každý druh, titul získa aj najlepší pár tejto mutácie. Pre titul Európsky šampión  musí byť udelené  hodnotenie minimálne 95 bodov. Titul získa pár s najvyšším hodnotením. Ak je viac dvojíc s rovnakým počtom bodov, titul udelí predseda zboru rozhodcov. Na hrdličky chichotavé  sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na hydinu.

Kategória mládeže (Jugendeuropaschau). Pretože oddelenie okrasnej hydiny na európskych výstavách bolo vždy relatívne malé, nie je žiaduce mať samostatnú triedu mládeže. Mládežnícki chovatelia okrasnej hydiny sa preto môžu zúčastniť seniorskej sekcie, ale iba za rovnakých podmienok ako seniorskí chovatelia.

Položených bolo viacero otázok, napr.:  „Prečo nebola táto sekcia  pridelená k holubom, keď sú tam i hrdličky a okrasné holúbky?“  Odpoveď: „Lebo obsahuje viac kurovitých druhov.“ Komplet zoznam druhov a farebných mutácií bude zverejnený na webovej stránke tak, ako napr. zoznam plemien  hydiny. Ďalej boli v diskusii potvrdené pravidlá: Polovičné poplatky na európskej výstave. Vystavovanie bude v pároch.  Záver: Reglement bol schválený.

8. Správa predsedu ESKG o činnosti. Urs Lochmann, predseda ESKG informoval prítomných o činnosti ESKG. Hovoril o rokovaniach komisie, ktoré boli 22. 9. 2019 v Mijas,  17. 7. 2020 online,  31. 7. 2020  online. Informoval o novo uznaných plemenách resp. farebných rázoch a práci na Európskom štandarde.  Problematické je získanie  fotografií  k plemenám.  Je nutné, aby  dodané obrázky boli v digitálnej a čo najlepšej kvalite. Dodal, že podľa možnosti zvieratá bez chýb. I keď veľa sa dá veľa vylepšiť fotoshopomJ. Tu musí byť záujem hlavne zo strany krajiny pôvodu plemena. V súčasnosti ESKG  pracuje na morkách a perličkách. Malo  by dôjsť k rozdeleniu tzv. Deutsche Puten. Nemecká strana zase „strečkuje“, čo nie je nič nové.  Pri  perličkách sa vyskytuje a hlavne propaguje veľa pseudofarieb a  kresieb. Tu tiež môže dôjsť k  štandardizácií až na základe uznania.

ESKG  na základe  niekoľkých upozornení  naďalej upozorňuje na extrémne hodvábničky, ktoré nemajú voľný výhľad, majú veľký chochol a napriek tomu sú vysoko hodnotené. Tu tolerancia nie je prípustná.   

Holokrké hodvábničky sú témou posledných rokov,  priečia sa s prijatým rozhodnutím ESKG: „ESKG nebude  schvaľovať ani prijímať do procesu šľachtenia a uznávania žiadne nové plemeno  s kombináciou  rôznych  štruktúr operenia.“  Na základe precedensu  a potvrdenia  o hodnotení týchto na medzinárodnej  výstave v roku 1985 v Belehrade, budú môcť požiadať krajiny o ich uznanie, ale iba s bradou a tzv. kravatou na prsiach.  

U. Lochmann hovoril o školení v Mijas, kde bol veľmi interesantný program doplnený  výstavou s praktickou časťou. Ešte raz poďakoval organizátorom.

Medzinárodné školenie posudzovateľov hydiny EE v Trenčíne plánované na 11. - 13. septembra 2020 bolo zrušené pre  pandémiu  COVID 19. Bolo veľmi dobre pripravené po technickej i odbornej stránke,  prihlásených bolo, napriek problémom,  68 účastníkov.

Aký je  plán školení na rok 2021?  Vedenie  sekcie by sa potešilo, keby sa pripravované  školenie prenieslo na rok 2021, vrátane programu a miesta konania.  V roku 2022 bude Európska výstava v Poľsku. Tu bude treba  tiež zabezpečiť školenie. F. Benczak (A)  upozornil, že na rok 2021 bolo plánované v Rakúsku. Predseda sekcie upozornil, že  v súčasnosti je komunikácia s rakúskym spolkom veľmi slabá a sekcia nemá istotu.

P. Žuffa sa vyjadril, že môže preveriť opätovné usporiadanie na Slovensku, ale samozrejme potrebuje pre SZCH poverenie  od EE.

Urs Lochmann ďalej informoval o súčasnom stave ESKG,  kde už nie sú členmi A. Klaus a K. Safundžič. ESKG bude po voľbách doplnená o zástupcov týchto regiónov.

9.  Európsky štandard.  A. Verelst informoval o stave. Všetky národné plemená máme finalizované. Teraz sa pracuje na  ďalších. Komisia má v súčasnosti už spracovaných  250 plemien, plus farebných rázov. Dopracúvajú sa perličky a prepelice. Znova pripomenul obrázky.

Sonja  Carter (TR), zástupkyňa a predsedníčka Tureckej štandardovej komisie  TSHF  prízvukovala, že krajiny a najmä nové, čakajú na tento štandard  veľmi netrpezlivo. A. Verelst  povedal, že cieľom je  rok 2021, kedy by mala byť tlačená verzia v nemčine a francúzštine. V tejto súvislosti, opäť upozornil na  neoprávnené používanie obrázkov z BDRG štandardu v rôznych krajinách, či už je to tlačená alebo elektronická verzia. Zdôraznil, že je  to minimálne neetické.

10. Odporúčania a priania. Jediným prianím  je skoré ukončenie  pandémie a možnosť opätovného stretávania sa pri našom hobby. 

11. Záver. A. Verelst a Urs Lochmann ukončili toto historické prvé online zasadnutie. Zaželali všetkým  pripojeným hlavne zdravie v rodinách a veľa šťastia pri zdolávaní  problémov s COVID 19.

Peter Žuffa

stály delegát ČSCH a SZCH

pri Európskom zväze chovateľov,

člen Európskej štandardovej komisie pre hydinu

nasledujte nás