Článok september 2020
Odolné rýchle rastúce plemeno s kombinovanou úžitkovosťou, zaujímavé svojou tmavočervenou farbou s výrazným leskom - to sú rodajlendky. Už v roku 1935 ich p. Čeněk Novotný vo svojej monografii označil ako u nás veľmi rozšírené a obľúbené. Volali sa vtedy Rhode Islandky alebo červienky.
Článok september 2020
RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.
Centrum biovied SAV, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Košice

Živočíšna výroba má prvoradé a rastúce postavenie v ekonomike poľnohospodárstva. Každoročne stúpa dopyt po živočíšnych produktoch a predpokladá sa, že globálna produkcia mäsa a mlieka bude naďalej vzrastať a v r. 2050 sa viac ako zdvojnásobí. Modernizáciou  živočíšnej výroby sa zvýšila intenzita chovu...
http://casopischovatel.sk/clanok/mineralna_vyziva_zvierat_menej_niekedy_m_ze_znamenat_viac-497 

Článok september 2020

ZDROBNENÝ STRAKÁČ


Je zdrobnenou formou nemeckého obrovitého strakáča a českého strakáča, ale jeho ideálna hmotnosť je mierne vyššia ako pri králikoch zdrobnených farebných, resp. hermelínoch, a to z toho dôvodu, že je neprípustné kombinovať dva letálne faktory (strakatosť a zdrobnenosť).
Článok september 2020

ROTAVÍRUSOVÉ OCHORENIE HOLUBOV

Rotavírusové ochorenia človeka i zvierat sú známe už veľa rokov, práve tak i známy fenomén v mikrobiológii, že priebeh rotavírusovej infekcie je často komplikovaný enteropatogénnymi kmeňmi baktérie 
Escherichia coli.
Článok september 2020


V drobnochovateľských podmienkach môžeme chov kačíc rozdeliť do dvoch oblastí.  Prvou oblasťou je športový chov kačíc zameraný na chov, v ktorom prevládajú požiadavky štandardu, t. j. esteticko-výstavné požiadavky nad požiadavkami úžitkovými. Typickými predstaviteľmi takto zameraných chovov sú indická bežkyňa, kampbelka, ale aj kačica aylesburská a ruánska. Druhou oblasťou chovu kačíc je chov na produkciu mäsa. V chovoch, ktoré sú zamerané týmto smerom zaujíma prvé miesto kačica pekinská a hneď za ňou nasleduje kačica pižmová.
Článok september 2020


MGR. MICHAL VOJNÍK CHOVÁME KANÁRIKY (20)

Pre túto skupinu je charakteristické to, že vtáky majú na hlave chochlík. Na svoje rozmnožovanie potrebujú partnera bez chocholíka, preto sa v chove používa chocholatý s hladkým (nechocholatým) partnerom. Dva chocholaté sa nemajú páriť z dôvodu prejavujúceho sa letálneho faktora (odumretie zárodku vo vajíčku). Chocholík sa neviaže na pohlavie. Je to mutácia s chocholíkom a dedí sa voľne a dominantne.

 
Článok september 2020


BIELA ORAVKA

Na stránkach nášho elektronického časopisu CHOVATEĽ som zachytil diskusiu o vzniku bieleho farebného rázu tohto plemena. Uvedenou problematikou som sa podrobne a dlho zaoberal, tak si dovoľujem prispieť do uvedenej problematiky svojim príspevkom v zmysle jeho prezentácie v mojej knihe rovnomenného mena. Upozorňujem, že všetky literárne odkazy (citácie) sú v mojom archíve, alebo priamo v uvedenej publikácii. Z priestorových a časových dôvodov ich v príspevku neuvádzam, ale na požiadanie ich môžem zaslať ja alebo redakcia.
Článok september 2020

JÁN RAFAY ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV IV.

Podmienky   prostredia,   v   ktorých   sa  vyvíjali  populácie predchodcov  dnešných  králikov  sformovali  anatomickú skladbu a fyziologické  funkcie  tráviacej  sústavy  tohto  živočíšneho 
druhu. Prevažne  rastlinné krmovinové zdroje  s vysokým obsahom vlákniny podmienili vznik a zdokonalenie špecializovaných častí a funkcií tráviaceho traktu. Podobne  ako väčšina  bylinožravcov aj  králik má  pomerne dlhý tráviaci   trakt  umožňujúci   dlhšie  vstrebávanie   živín  do organizmu.
Článok september 2020

Nestville park v Hniezdnom, okres Stará Ľubovňa sa stal v dňoch 29. – 30. 8. 2020  výstaviskom. Uskutočnila sa tu XXVI. celoštátna výstava mladých králikov  a propagačná výstava exotického vtáctva a kanárikov. Usporiadateľ výstavy bola ZO SZCH Stará Ľubovňa.
Článok september 2020


EXZOLT® - PRELOMOVÝ PRÍPRAVOK NA KONTROLU KLIEŠTIKOVCOV


Exzolt, je nový prípravok firmy MSD Animal Healt, ktorý poskytuje rýchly a efektívny účinok proti klieštikovcom (Dermanyssus gallinae) pri hydine. Je to veterinárny liek, registrovaný Európskou liekovou agentúrou (EMEA) a liekovými agentúrami.
nasledujte nás